دوشنبه, 11 مرداد 1400  
اخبار کنگره
1400/04/24

دومین کنگره انجمن علمی بیماریهای داخلی دام های بزرگ ایران

انجمن علمی بیماریهای داخلی دام های بزرگ ایران برگزار می کند:
دومین کنگره انجمن با تاکید بر گزارش بیمار در طب داخلی دام های بزرگ ایران در مهرماه به صورت مجازی برگزار می شود.
مهلت ارسال مقالات تا پایان مرداد 1400 می باشد.

ادامه مطلب