ارائه مجازی مقاله

# عنوان تعداد مقاله
1 نشست پوستر مقالات روز چهارشنبه - بخش نخست (ساعت 9 الی 12) 5 ورود به نشست
2 نشست پوستر مقالات روز چهارشنبه - بخش دوم (ساعت 13 الی 17) 7 ورود به نشست
3 نشست پوستر مقالات روز پنجشنبه - بخش نخست (ساعت 9-12) 8 ورود به نشست
4 نشست پوستر مقالات روز پنجشنبه - بخش دوم (ساعت 13 - 17) 8 ورود به نشست
5 نشست پوستر مقالات روز جمعه - بخش نخست (ساعت 9 - 12) 7 ورود به نشست